انجمن فیلارمونیک ایران

   انجمن فیلارمونیک چیست؟

«فیلارمونی» در زبان یونانی به معنای دوستدار موسیقی است.انجمن‌های فیلارمونیک توسط دوستداران موسیقی بنیان گذاشته می‌شوند تا بواسطه‌ی ایشان، فعالیت‌ها و کنسرت‌ها برنامه‌ریزی و اداره شود.این انجمن‌ها دارای ارکستر و آنسامبل‌هایی هستند که وابسته‌ی خود بوده و در راستای پیشبرد اهداف انجمن فعالیت می‌کنند.انجمن‌های فیلارمونیک بنیانی غیردولتی، مستقل و مردم‌نهاد دارند و حیات آن‌ها مستلزم حمایت‌های مادی و معنوی مردمی است که خواهان و پشتیبان موسیقی‌اند.این انجمن‌ها در کشورهای گوناگون با عزم ایجاد مرکزی برای ارتباط دوست‌داران موسیقی، در راستای حمایت و تقویت فعالیت همه‌جانبه‌ی موسیقایی بوجود آمده‌اند.

| حمایت از انجمن فیلارمونیک، راهی مطمئن برای کمک به رشدو فراگیر شدن موسیقی فاخر وسالم، در برابرهجمه‌موسیقی‌های  سطحی، عامه‌پسند و صرفاً مصرفی است.

   انجمن فیلارمونیک چیست؟

«فیلارمونی» در زبان یونانی به معنای دوستدار موسیقی است.انجمن‌های فیلارمونیک توسط دوستداران موسیقی بنیان گذاشته می‌شوند تا بواسطه‌ی ایشان، فعالیت‌ها و کنسرت‌ها برنامه‌ریزی و اداره شود.این انجمن‌ها دارای ارکستر و آنسامبل‌هایی هستند که وابسته‌ی خود بوده و در راستای پیشبرد اهداف انجمن فعالیت می‌کنند.انجمن‌های فیلارمونیک بنیانی غیردولتی، مستقل و مردم‌نهاد دارند و حیات آن‌ها مستلزم حمایت‌های مادی و معنوی مردمی است که خواهان و پشتیبان موسیقی‌اند.این انجمن‌ها در کشورهای گوناگون با عزم ایجاد مرکزی برای ارتباط دوست‌داران موسیقی، در راستای حمایت و تقویت فعالیت همه‌جانبه‌ی موسیقایی بوجود آمده‌اند.

| حمایت از انجمن فیلارمونیک، راهی مطمئن برای کمک به رشدو فراگیر شدن موسیقی فاخر وسالم، در برابرهجمه‌موسیقی‌های  سطحی، عامه‌پسند و صرفاً مصرفی است.

اخبار جدید

پشتیبانی از انجمن فیلارمونیک

انجمن فیلارمونیک ایران مجموعه‌ای مردم‌نهاد است که در راستای آموزش صحیح و همچنین حفظ و اشاعه‌ی موسیقی فاخر تلاش می‌کند.عدم وابستگی انجمن به نهادهای دولتی، پایداری و ادامه‌ی حیات آن را منوط به حمایت علاقمندان موسیقی می‌نماید.امید است که با پشتیبانی از این تشکل مردم‌نهاد، در راستای حفظ و اشاعه‌ی موسیقی فاخر، همراه و یاریگر ما باشید.

رویداد های آینده

 

 | انجمن فیلارمونیک ایران برگزار می‌کند

   کنسرت کوارتت فیلارمونیک تهران

 

 | انجمن فیلارمونیک برگزار می‌کند

   کنسرت کوارتت فیلارمونیک تهران

تهیه بلیط